Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

EULA pro uživatele portálu NANOsurfing

Prohlašuji, že tyto dobrovolně poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasím s podmínkami pro užívání služeb portálu NANOsurfing.

Registrací na portálu NANOsurfing souhlasím s podmínkami pro užívání služeb tohoto portálu a zavazuji se tyto podmínky dodržovat.

Podmínky pro užívání služeb portálu NANOsurfing:

Při dodržování smluvního ujednání má každý uživatel právo:

o    Být zaregistrován na portálu.

o    Užívat svůj účet k registraci na akce hostované na portálu.

o    Vytvořit si a spravovat svůj profil.

o    Prezentovat sebe a výsledky dosažené na poli vzdělávání, výzkumu a aplikací.

o    Nabízet a poptávat služby v rámci svého profilu.

o    Vyhledávat v databázích portálu uzavřených vůči anonymnímu přístupu, tj. zejména vyhledávat a zobrazovat profily ostatních uživatelů portálu.

o    Aktivně se zapojovat do diskusí vedených na diskuzním fóru portálu.

o    Zrušit svoji registraci a profil na portálu, tj. provést znepřístupnění vložených dat.

Co se děje s daty, která vložím na portál, tj. registrační údaje a uživatelský profil:

o    Registrační údaje jsou osobními daty a jako s takovými je s nimi zacházeno – viz zákon na ochranu osobních údajů a směrnice rektora MU o nakládání s osobními údaji.

o    Registrační údaje slouží pro vykazování podpořených osob v rámci projektu OPVK a jako takové mohou být předmětem kontroly MŠMT. Registrační údaje slouží též ke kontaktu Vás – uživatelů portálu s námi – projektem NANOcontact.

o    Registrační údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, mimo osoby realizující projekt/portál a řídící orgány OP VK (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR).

o    Data vložená do uživatelských profilů jsou volně přístupná uživatelům portálu (vybrané části, tj. části, u kterých tak zvolí uživatel při editaci svého profilu, jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům).

o    Data zveřejněná v uživatelském profilu nejsou pracovníky projektu nijak upravována ani recenzována.

Co se očekává ode mne:

o    Dodržování zákonů ČR a etiky vůči ostatním uživatelům a tvůrcům portálu a společnosti.

o    Zejména nezneužívaní zveřejněných kontaktů a informací ke hromadnému rozesílání nevyžádané pošty a ke tvorbě databází kontaktů/informací.

o    Dodržování osobních, vlastnických a autorských práv třetích osob.

o    Že vložené registrační údaje jsou úplné a pravdivé.

o    Že jsem oprávněn zveřejnit informace vkládané na portál, zejména do uživatelského profilu.

o    Nebudu zneužívat elektronické prostředky, datovou síť, ani programové vybavení poskytovatele (viz Směrnice rektora č. 2/2003 „Užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity“)

Jaké povinnosti má provozovatel portálu:

o    Dbát na řádné zacházení s poskytnutými registračními údaji v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a vnitřními směrnicemi MU (Zákon č. 101/2000 Sb., Směrnice rektora č. 3/2010 „Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě“)

o    Na požádání uživatele portálu provést zrušení jeho registrace.

o    Na požádání uživatele portálu, oprávněné osoby, či orgánů státní moci poskytnout nezbytnou součinnost pro zamezení a vyšetření možného protiprávního jednání vůči uživateli(ům) portálu, provozovateli, či třetí osobě.

Jaká jsou práva provozovatele portálu:

o    Zpracovávat poskytnuté údaje za účelem řádné realizace projektu OP VK (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/12.0061).

o    Užít zveřejněná data k propagaci služeb portálu, například, ale ne výlučně pro služby vyhledávacích portálů.

o    Pozastavit, či zrušit registraci / profil nebo smazat vložené příspěvky, či soubory, jestliže pokud získá důvodné podezření, že výše uvedené obsahuje data nepravdivá/nezákonná/odporující dobrým mravům/může poškodit oprávněná práva provozovatele, či třetích osob.

o    Umožnit oprávněným institucím/orgánům státní moci kontrolu veškerých dat uložených na portálu a plnou součinnost při případném trestním řízení.

o    Odmítnout, či zrušit registraci / profil uživatele, jestliže jsou zjevně v rozporu se zaměřením portálu.

LINKY:

Směrnice rektora č.2/2003

Směrnice rektora č 3/2010

Zákon na OOU