Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojí

Kód projektu: GA202/07/1669
Období řešení: 1/2007 - 12/2011
Řešitel na MU:
 RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
   
Spolupracující organizace:
Český metrologický institut
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i

Anotace

Podstatou navrhovaného projektu je vyvinout depoziční systém pro přípravu termálně stabilních nanostrukturovaných diamantu podobných uhlíkových vrstev s využitím dvojfrekvenčního kapacitního plazmatu (DFCCP). Kombinací vysokofrekvenčního buzení, které zajišťuje stabilitu a vysokou hustotu plazmatu, a nízkofrekvenčního buzení, kterým lze nezávisle kontrolovat energii iontů, chceme dosáhnout kontrolovaného růstu vrstev. Předmětem studia bude nalezení optimální kombinace vysokofrekvenčního a nízkofrekvenčního (kontinuálního nebo pulzního) buzení umožňujíci rovnoměrně pokrýt nerovné, stupňovité povrchy substrátů i podstatné snížení vnitřního pnutí ve vrstvách. Je plánovaná komplexní diagnostika DFCCP i počítačová simulace pro popis a pochopení procesů probíhajících se během depozice. Připravené vrstvy budou rozsáhle charakterizovány jak z hlediska jejich struktury (RBS, ERDA, TOF ERDA, HRTEM, SEM atd.) tak i z hlediska jejich vlastností (např. ellipsometrie, spektrofotometrie, mikro- a nanovtiskové testy). Termální stabilita vrstev bude studována metodou termální desorpční spektroskopie.

Skácelová

13. 10. 2011 19:15

Výzkum a použití impulsních a mikrovlnných zdrojů plazmatu

Kód projektu: GA202/09/0800
Období řešení: 1/2009 - 12/2011
Řešitel na MU:
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
   
Spolupracující organizace:
Ústav fyzikální chemie

Skácelová

13. 10. 2011 11:24

Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

Kód projektu: GAP205/10/1374
Období řešení: 1/2010 - 12/2014
Řešitel na MU: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Vysoké učení technické v Brně
   

Anotace

Projekt navrhuje vyvíjet plazmochemické metody pro syntézu a funkcionalizaci uhlíkových nanotrubek (CNTs), studovat roli katalyzátoru a jeho podkladového materiálu na růst CNTs a zkoumat funkční vlastnosti nanotrubek (studená emise, elektrická vodivost a elektrochemická aktivita). CNTs budou syntetizovány pomocí metody pevného katalyzátoru unikátním procesem mikrovlnného pochodňového výboje při atmosférickém tlaku. Bude vyvíjen i levný proces atmosférického doutnavého výboje (APG), tj. APG na kHz frekvencích bez použití hélia. Bude zkoumána restrukturalizace katalyzátoru plazmovými výboji pro různé podkladové materiály a použití nekonvečních podkladových materiálů jako jsou nanostrukturované plazmové polymery. Funkcionalizace CNTs a obalení CNTs polymerem bude prováděno, kromě konvečních postupů, i v pulzním nízkotlakém v.f. výboji a APG. Plazmové procesy budou zkoumány optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, sondovými a elektrickými měřeními.

Skácelová

13. 10. 2011 19:15

Povrchová úprava polymerních materiálů nerovnovážným plazmatem generovaným ve vodě pomocí vysokonapěťových pulzních výbojů

Kód projektu: GA202/09/2064
Období řešení: 1/2009 - 12/2011
Programový rámec / typ projektu: Standardní projekty -
Řešitel na MU: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc

Skácelová

13. 10. 2011 11:21